Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ШАБАЦ

Интервенција: ЦТ дијагностика ендокранијума


Нема пацијената на листи чекања