Покрајински фонд

Покрајински фонд РФЗО као организациона јединица Републичког фонда обавља следеће послове:

  • координацију рада филијала образованих на територији аутономне покрајине, у сарадњи са Републичким фондом, у складу са законом;
  • контролу рада филијала и наменског коришћења средстава која Републички фонд преноси филијалама за остваривање права из обавезног здравственог осигурања, на подручју аутономне покрајине;
  • контролу закључених уговора између филијала и давалаца здравствених услуга, на подручју аутономне покрајине;
  • решава у другом степену о правима из здравственог осигурања у складу са законом;
  • пружа потребну стручну помоћ осигураним лицима у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања и заштитом њихових интереса у осигурању;
  • обезбеђује услове за рад лекарских комисија образованих на територији аутономне покрајине, у складу са законом;
  • обезбеђује информациони подсистем, као део интегрисаног информационог система Републике за област здравственог осигурања, у складу са законом;
  • врши статистичка и друга истраживања у области здравственог осигурања;
  • остварује сарадњу са надлежним покрајинским органима;
  • обавља и друге послове утврђене овим статутом;
  • подноси извештаје о раду за 6 и 12 месеци Управном и Надзорном одбору Републичког фонда.
 

Седиште Покрајинског фонда је у Новом Саду, ул. Житни трг бр 3. Детаљнији контакт подаци на страни Контакт.