Уговарање са даваоцима здравствених услуга

Републички фонд за здравствено осигурање уговара пружање здравствене заштите за своја осигурана лица са здравственим установама које су у Плану мреже здравствених установа.

План мреже усваја Влада Републике Србије, на предлог Министарства здравља.

РФЗО може склапати уговоре и са установама ван Плана мреже, али само за број и врсту здравствених услуга које се не могу обезбедити у оквиру постојећих капацитета здравствених установа из Плана мреже.

Мишљење о оправданости закључивања уговора за број и врсту услуга са установама ван Плана мреже даје Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“.

Списак здравствених установа из Плана мреже здравствених установа са којима РФЗО има закључен уговор о пружању здравствене заштите:

 1. Здравствене установе примарног (са апотекама), секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите,
 2. Здравствене установе специјализоване за продужену рехабилитацију,
 3. Институти/Заводи за јавно здравље,
 4. Остале здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

Поред здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, РФЗО има закључене уговоре и са:

 1. Установама социјалне заштите из Плана мреже установа социјалне заштите,
 2. Приватним апотекама,
 3. Установама ван Плана мреже здравствених установа
 4. Установама које пружају услуге лечења неплодности
 5. Установама које пружају услуге операције катаракте
 6. Установама које пружају услуге хемодијализе
 7. Евиденција уговора ХБО