Накнаде члановима УО и НО РФЗО

ОРГАНИ РФЗО ФУНКЦИЈА МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (НЕТО) МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (БРУТО)
 УПРАВНИ ОДБОР  ПРЕДСЕДНИК 50.282,64 79.651,14
 УПРАВНИ ОДБОР  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,  ЧЛАН
41.902,20 66.300,95
 НАДЗОРНИ ОДБОР  ПРЕДСЕДНИК 46.092,42 72.931,04
 НАДЗОРНИ ОДБОР  ЧЛАН 39.807,09 62.985,90

 

Примања наведена у табеларном приказу утврђена су Одлуком Управног одбора о примањима чланова Управног и Надзорног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Основни текст Одлуке донет је на седници Управног одбора од 27. марта 2017. године.