Зараде у РФЗО

 

                                                    Назив радног места Нето плата без минулог рада
Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII ССС  
Директор Фонда 196.003,36
Заменик директора 169.618,44
Директор Покрајинског фонда 154.118,06
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд 149.335,09
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 146.013,58
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ 142.692,07
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд 140.876,31
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији 126.084,52
Саветник директора Фонда 124.534,48
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда 122.098,71
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда 110.141,27
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 89.043,31
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 86.706,54
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 100.081,49
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 98.728,62
Начелник одељења у Филијали за град Београд/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 83.570,35
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 75.391,64
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 83.109,14
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 97.406,50
Шеф Одсека у Дирекцији 82.494,20
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији 81.387,31
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) 93.347,89
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 77.174,97
Руководилац групе 76.683,02
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 73.331,60
Шеф одсека у Филијали 72.470,68
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) 93.317,15
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали 75.391,64
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника 74.315,50
Самостални организатор процеса 70.318,39
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 70.041,67
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 68.319,83
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду 66.813,23
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији 65.337,38
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 64.660,94
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду 62.354,92
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали 60.356,36
VI ССС  
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 63.431,06
Шеф одсека у Филијали 59.618,43
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе 57.650,63
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду 53.838,00
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 53.346,05
Сарадник у Филијали 49.840,89
IV ССС  
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 48.580,26
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 47.596,36
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда 46.151,25
Организатор процеса у Филијали 45.720,79
Руководилац групе 44.706,14
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 44.644,64
Координатор 41.754,43
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали 41.662,19
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији 40.001,85
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 38.987,20
III ССС  
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови 28.041,26
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 28.041,26
I и II ССС  
Спремачица, Портир 24.536,11
Телефониста 20.600,49
Физички радник 17.525,79

 

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.